Loader

لطفا صبر کنید

فرآیند اخذ نوبت در کارگزاری آرمون

لطفا نوع خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید.
قوانین و مقررات ثبت نام
لطفا پیش از مراجعه به کارگزاری از انجام موارد زیر حصول اطمینان فرمایید :
1- ثبت نام در سایت سجام https://profilesejam.csdiran.ir
2- انجام احراز هویت سجام (از طریق نرم افزارهای غیرحضوری مانند سیگنال)
3- انجام ثبت نام غیر حضوری در آرمون بورس https://www.armoonregister.com

4- آماده نمودن مدارک لازم (شناسنامه و کارت ملی)
درصورتیکه کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اید و کارت ملی شما قدیمی می باشد، به همراه داشتن گواهی کارت ملی پیشخوان دولت الزامی است.